50-2159_daf_...
אין כפל הטבות. (1) אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל אין כפל הטבות.(2) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. בכפוף לתשלום עמלת מינימום חודשית בהתאם לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת (התעריפון"). (3) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות אתר הבנק (מותנה המנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה. המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי). התנאים להצטרפות לחשבון "גולד" הינם בכפוף להעברת משכורות חודשיות בסך של 7,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של 100,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 1,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי. תוקף ההצעה עד לשינויה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק. 

Powered by ActiveTrail